Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.m-knv.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Milieu & Koeltechniek tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien Milieu & Koeltechniek tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.

Milieu & Koeltechniek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Milieu & Koeltechniek noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,...). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Milieu & Koeltechniek. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Milieu & Koeltechniek specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Milieu & Koeltechniek uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Milieu & Koeltechniek.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Milieu & Koeltechniek.

 

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Milieu & Koeltechniek, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Milieu & Koeltechniek berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milieu & Koeltechniek, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Milieu & Koeltechniek u tegen aanspraken van derden.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Milieu & Koeltechniek vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzigingen naar andere informatiebronnen. Milieu & Koeltechniek biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.

Milieu & Koeltechniek wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Milieu & Koeltechniek.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen, onverminderd het recht van Milieu & Koeltechniek om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Artikel 7: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Milieu & Koeltechniek kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Milieu & Koeltechniek de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.